Algemene informatie

Algemene voorwaarden

1  Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten (“de Overeenkomst”) tussen Contakt Consulting BV (“Contakt”) en opdrachtgevers (“de Opdrachtgever(s)”), respectievelijk hun rechtsopvolgers indien er voor zover niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.2  In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de documenten behorende bij de overeenkomst is de volgorde van voorrang de volgende:
(1) de Overeenkomst;
(2) de bijlagen bij de Overeenkomst;
(3) eventuele andere documenten bij de Overeenkomst; en
(4) deze algemene voorwaarden.
1.3  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig is of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepalingen in acht wordt genomen.
1.4  Contakt heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Contakt zal de Opdrachtgever hiervan ten minste twee maanden voordat de wijziging of aanvulling van kracht wordt op de hoogte stellen. Tenzij de Opdrachtgever binnen 2 weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving bezwaar maakt, wordt de Opdrachtgever geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging.

2  Terbeschikkingstelling van werkruimte en faciliteiten door de Opdrachtgever

Contakt en Opdrachtgever zullen in de overeenkomst bepalen op welke plaats(en) de werkzaamheden uitgevoerd worden. Indien partijen overeenkomen dat dit ten kantore van Opdrachtgever geschiedt, zal Opdrachtgever zorgdragen voor adequate werkruimte. De ter beschikking gestelde medewerker dient de bij Opdrachtgever geldende huisregels in acht te nemen.
Opdrachtgever zal zorgdragen dat deze huisregels aan de ter beschikking gestelde medewerker zullen worden medegedeeld. Opdrachtgever zal aan de ter beschikking gestelde medewerker alle benodigde faciliteiten beschikbaar stellen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, waaronder begrepen passende  automatiseringsfaciliteiten.

3  Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Contakt noch Opdrachtgever heeft het recht tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst, personeel van de ander in dienst te nemen of met dit personeel over indiensttreding te onderhandelen, tenzij overleg hierover heeft geresulteerd in een schriftelijk akkoord tussen Contakt en Opdrachtgever. Ingeval Opdrachtgever een door Contakt ter beschikking gestelde medewerker in dienst neemt, dan is Contakt gerechtigd Opdrachtgever als wervingsfee een bedrag in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het bruto jaarsalaris dat de medewerker bij Opdrachtgever gaat verdienen. In overleg tussen partijen kunnen andere afspraken worden gemaakt over de compensatie voor Contakt.

4  Tarieven en kosten van de opdracht

4.1  In de Overeenkomst staat aangegeven of in de tarieven zijn begrepen, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere aan opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. De tarieven en kosten van de opdracht zijn exclusief btw. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
4.2  Contakt heeft het recht na 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst voor de overige duur de tarieven en kosten van de Overeenkomst te wijzigen overeenkomstig de prijsstijgingen in de CBS-prijsindex dan wel veranderingen in het niveau van de lonen en kosten op de markt. Contakt zal deze wijzigingen binnen een redelijke termijn voor het ingaan daarvan schriftelijk aan de Opdrachtgever bekendmaken. Indien Opdrachtgever niet binnen een termijn van een kalendermaand schriftelijk bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, wordt hij geacht deze stilzwijgend te accepteren. Indien Opdrachtgever binnen de bepaalde termijn schriftelijk bezwaar maakt, behoudt Contakt het recht de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

5  Betalingsvoorwaarden

5.1   Het honorarium en de kosten, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden conform afspraken ¡n de Overeenkomst, maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum op de wijze zoals aangeven op de declaratie.
5.2   Indien opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn en op de aangegeven wijze heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling de wettelijke rente verschuldigd onverminderd het recht van Contakt op volledige schadevergoeding.
5.3   Alle kosten van invordering van de door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6  Uitvoering van de opdracht

6.1   De uitvoering van de dienstverlening geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6.2  Contakt behoudt het recht de uitvoering van de Overeenkomst uit te besteden aan gekwalificeerde derden. Door ondertekening van de Overeenkomst gaat Opdrachtgever vooraf akkoord met deze uitbesteding.

7  Duur en verlenging van de opdracht

De duur van de opdracht is bepaald in de door Contakt en Opdrachtgever afgesloten Overeenkomst. In geval van verlenging van de opdracht zal door partijen hiervoor een nieuwe Overeenkomst worden opgesteld. Opdrachtgever dient het verlengingsverzoek minimaal één kalendermaand voor de afloopdatum van de dan geldende Overeenkomst schriftelijk bij Contakt bekend te maken.

8  Tussentijdse beëindiging van de opdracht

8.1   Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst tussentijds eenzijdig schriftelijk op te zeggen, mits dit met opgave van redenen geschiedt. De opzegtermijn die bij tussentijdse eenzijdige opzegging van de overeenkomst geldt, is minimaal een kalendermaand, dan wel conform de inzet zoals is opgenomen in de Overeenkomst. Voorts behoudt Contakt aanspraak op betaling van declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Contakt zal met Opdrachtgever overleg plegen over de overige gevolgen van een zodanige opzegging.
8.2   Contakt heeft het recht de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen indien: (a) Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen; of (b) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard dan wel in surseance van betaling verkeert.

9  Opschorting en ontbinding van de opdracht

Contakt heeft het recht de uitvoering van de opdracht of een gedeelte daarvan tijdelijk op te schorten indien Opdrachtgever een verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel indien hij in strijd handelt met de Overeenkomst. Opschorting van de uitvoering van de opdracht laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

10  Vertrouwelijkheid

Contakt en de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle vertrouwelijke (zakelijke en technische) informatie en gegevens betreffende de onderneming van de Opdrachtgever voor de duur van 2 jaar na beëindiging van de opdracht.

11  Eigendom en gebruik

11.1   De Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat programmatuurhulpmiddelen, -routines -modules en andere standaard-programmatuurproducten, alsmede daaraan verbonden schriftelijke informatie die het (intellectuele) eigendom van Contakt of van een derde zijn, op grond van enige titel aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
11.2   Ingeval ingevolge de Overeenkomst kennis aan Opdrachtgever wordt overgedragen of anderszins schriftelijk informatie aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dan is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd deze kennis en/of informatie binnen de eigen organisatie te gebruiken en dient Opdrachtgever deze kennis en/of informatie  uitdrukkelijk als vertrouwelijke informatie te beschouwen.

12  Aansprakelijkheid

12.1   De aansprakelijkheid van Contakt is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.
12.2   Opdrachtgever vrijwaart Contakt voor aanspraken van (medewerkers van) Opdrachtgever of derden op vergoeding van materiële en immateriële schade, die het gevolg is van handelen of nalaten van (medewerkers van) Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden.
12.3   Opdrachtgever vrijwaart Contakt voor aanspraken van door Contakt aan opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerkers voor vergoeding van alle materiële en immateriële schade uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 B.W. indien die schade het gevolg is van handelen of nalaten van (medewerkers van) Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden.
12.4   Contakt vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van derden en van de door haar ter beschikking gestelde medewerkers op grond van een niet juiste, niet tijdige of onvolledige afdracht door de betreffende medewerkers of door Contakt uit hoofde van regelgeving op het gebied van belastingen, volksverzekeringen, sociale verzekeringen en dergelijke, behalve indien deze aanspraak het gevolg is van handelen of nalaten van medewerkers van opdrachtgever.

13  Toepasselijk recht en geschillenregeling

13.1   Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2   Geschillen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.