Algemene informatie

Privacy- en Cookie verklaring

Privacy- en cookieverklaring

Contakt Consulting is sinds 1999 actief als advies- en projectmanagement organisatie. Ons motto in onze dienstverlening “Vooruitbrengen door verbinden” brengt met zich mee dat wij persoonsgegevens verwerken van contactpersonen van onze opdrachtgevers, prospects en de professionals waar wij mee samenwerken. Contakt Consulting hecht veel waarde aan uw privacy en daarom informeren wij u in deze privacy- en cookieverklaring over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken.

Van wie verwerkt Contakt Consulting persoonsgegevens?

Contakt Consulting verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen van klanten en prospects, websitebezoekers, sollicitanten, professionals en leveranciers. Het privacy statement van medewerkers is opgenomen in het personeelshandboek.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Contakt Consulting BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • Contakt Consulting BV
 • Atoomweg 50
 • 3542 AB  Utrecht
 • Telefoon: +31 (0)88- 303 11 00
 • e-mail: info@contakt.nl
 • KvK: 34116710

Voor welke doelen verwerkt Contakt Consulting persoonsgegevens?

De kernactiviteit van Contakt Consulting is het adviseren en ondersteunen van onze klanten bij ICT- en businessvraagstukken. Daarbij kan Contakt Consulting eigen medewerkers inzetten of professionals uit het netwerk van Contakt Consulting. Voor welk doel Contakt Consulting persoonsgegevens verwerkt hangt af van de diensten waar u gebruik van maakt en in welke hoedanigheid:

Zakelijke relaties (contactpersonen klanten, prospects, leveranciers en partner organisaties waar Contakt mee samenwerkt):

 • Het doen van aanbiedingen, opstellen offertes
 • Het aangaan van een samenwerking
 • Het afsluiten van contracten
 • Het verstrekken van informatie over Contakt, haar activiteiten, bereikte resultaten en relevante ontwikkelingen in de markt
 • Het onderhouden van zakelijke relaties
 • Het presenteren van professionals die bij opdrachten worden ingezet
 • Contractbeheer
 • Het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en andere onderzoeken die Contakt Consulting initieert binnen de branche
 • Het verzorgen van periodieke nieuwsbrieven
 • Het organiseren van klantevents zoals een Ronde Tafel met klanten
 • Het beantwoorden van vragen die u aan ons stelt

Professionals die ingezet worden bij opdrachten:

 • Het verstrekken van informatie over (potentiële) opdrachten/opdrachtgevers
 • Het matchen met de vraag / behoefte vanuit de opdrachtgever
 • Het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgevers met daarin specificaties over de inzet
 • Het registreren van de professionals in de administratie
 • Het verwerken van urenopgaven
 • Het afhandelen van de financiële afspraken in de overeenkomst
 • Het beoordelen van het functioneren van de professional
 • Het voeren van referentiegesprekken met leidinggevenden in vorige opdrachten / dienstverbanden

Sollicitanten

 • Het beoordelen of een sollicitant geschikt is

Websitebezoekers

 • Optimaliseren van het gebruik van de website

Welke persoonsgegevens verwerkt Contakt Consulting?

Welke persoonsgegevens Contakt Consulting verwerkt hangt af van de diensten die gebruikt worden:

 1. Website bezoekers: Geanonimiseerd IP-adres, datum/tijd website bezoek, surfgedrag en de wijze waarop u door de site navigeert
 2. Websitebezoekers die het contactformulier invullen: naam, e-mailadres met het bericht dat u ons toezendt
 3. Zakelijke relaties: Naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), geslacht, organisatie en functie bij de organisatie
 4. Professional: NAW, geslacht, e-mailadres, KvK-nummer, telefoonnummers, cv-gegevens, foto, beschikbaarheid, tarief, BTW-nummer, bankgegevens, nationaliteit, referenties
 5. Sollicitant: NAW, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, e-mailadres, telefoonnummers, pasfoto (indien verstrekt), nationaliteit, cv-gegevens, referenties, motivatie.

Verwerkt Contakt Consulting ook bijzondere persoonsgegevens?

Contakt Consulting verwerkt van professionals de pasfoto als onderdeel van de CV. Dit is een bijzonder persoonsgegeven.

Hoe gaat Contakt Consulting met mijn persoonsgegevens om?

Contakt Consulting respecteert en beschermt de haar toevertrouwde persoonsgegevens. Daarbij zijn de volgende principes van toepassing:

 1. Contakt Consulting gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
 2. Contakt Consulting gebruikt de gegevens alleen t.b.v. haar dienstverlening;
 3. Contakt Consulting verwerkt niet meer gegevens dan nodig;
 4. Contakt Consulting bewaart gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 5. Contakt Consulting beveiligt uw persoonsgegevens.

Binnen Contakt Consulting kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen uw persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht.

Contakt Consulting deelt persoonsgegevens met derden die zijn ingeschakeld om diensten aan u te leveren. Denk aan bijvoorbeeld IT-dienstverleners. Deze derden kunnen alleen een opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan de privacy-voorwaarden van Contakt Consulting en geheimhouding garanderen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als Contakt Consulting daar een wettelijke verplichting toe heeft. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

Wanneer uw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigt Contakt Consulting uw persoonsgegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit zijn de verwijdertermijnen:

 • Contracten, factuur-, urenregistraties en betaalgegevens in de administratie verwijdert Contakt Consulting na 7 jaar. Deze bewaartermijn is verplicht door de Belastingdienst.
 • Sollicitatiegegevens verwijderen we een maand na afloop van de sollicitatieprocedure.
 • Gegevens van professionals worden bewaard zolang er toestemming is van de professional.
 • Andere persoonsgegevens vernietigt Contakt Consulting zodra het doel bereikt is waar deze gegevens voor verzameld zijn. Dat kan bijvoorbeeld bij de beëindiging van de relatie met Contakt Consulting het geval zijn.

Contakt Consulting slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgt Contakt Consulting ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft door in die gevallen speciale contracten af te sluiten om uw privacy te waarborgen.

Contakt Consulting heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo zijn de systemen en applicaties beveiligd volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Contakt Consulting heeft ook met haar dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Wat is de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

Contakt Consulting verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is:

Het uitvoeren van een overeenkomst
Contakt Consulting sluit overeenkomsten met professionals, leveranciers en opdrachtgevers op basis waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Op basis van toestemming
Contakt Consulting kan op basis van toestemming van de professional persoonsgegevens uitwisselen met opdrachtgevers. Daarnaast worden CV-gegevens van professionals op basis van toestemming bewaard. Ook gebruiken we toestemming voor het sturen van nieuwsbrieven.

Op grond van een wettelijke verplichting
Een wettelijke verplichting of naleving van gerechtelijke uitspraken of gehoor geven aan verzoeken van politie en/of OM kan reden zijn persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij. Bijvoorbeeld om in het kader van het naleven van de belastingwetgeving gegevens met de belastingdienst te delen.

Gerechtvaardigd belang
Contakt Consulting kan persoonsgegevens verwerken omdat er een gerechtvaardigd belang is voor Contakt Consulting of omdat de organisatie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt een gerechtvaardigd belang heeft. Dat kan bijvoorbeeld om fiscale aansprakelijkheid te voorkomen of het risico daarop te beperken of om fraude op te sporen of te voorkomen. Een andere mogelijkheid is dat Contakt Consulting u uitnodigt deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek of een ander onderzoek dat Contakt Consulting initieert binnen de branche.

Welke regels gelden voor Contakt Consulting bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Contakt Consulting onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet AVG (U-AVG)
 • Telecommunicatiewet

Kan ik zien welke persoonsgegevens Contakt Consulting over mij verwerkt?

Ja dat kan. Eenieder kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft iemand het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens van de op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens. Ook heeft iemand het recht bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken.

Uw verzoek kunt u per e-mail indienen aan info@contakt.nl. Wij verzoeken u daarbij informatie te sturen waaruit wij uw identiteit kunnen vaststellen. Contakt Consulting zal uiterlijk binnen een maand uw verzoek afhandelen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Heeft u een vraag of opmerking over de verwerking van persoonsgegevens door Contakt Consulting dan kan u:

 • Bellen met Contakt Consulting: +31 (0)88- 303 11 00
 • Een e-mail sturen naar info@contakt.nl
 • Het webformulier op de website contakt.nl invullen

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens dan kan u een e-mail sturen naar info@contakt.nl. U ontvangt binnen een maand een reactie. Bent u niet tevreden met het antwoord dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan Contakt Consulting deze privacyverklaring wijzigen?

Ja, deze privacyverklaring kan Contakt Consulting van tijd tot tijd wijzigen. Dat kan als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2019.

Cookiestatement

Wat is een cookie?

Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs dat helpt de ene van de andere gebruiker te onderscheiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die de cookie heeft geplaatst. Als u onze website bezoekt, informeren wij u over het plaatsen van cookies. Goed om te weten: cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Waar worden cookies voor gebruikt?

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Op basis van deze informatie proberen we de website voor u zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Tracking cookies
Wij gebruiken geen tracking cookies.

Links naar social media platforms

Op de website gebruiken wij social media buttons, waarmee een link wordt gelegd naar onze social media kanalen. Voor de cookies die de social-mediapartijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Contakt Consulting heeft daar geen invloed op. We zijn actief op LinkedIn.

Kan ik cookies uitzetten?

Ja. U kunt cookies altijd zelf uitzetten of ze van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren.

Kan dit cookiebeleid worden aangepast?

Wij zullen deze informatie af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2019.

Vragen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Contakt Consulting, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@contakt.nl of Contakt Consulting t.a.v. de directie, Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht. U kunt ons ook bereiken via het algemene telefoonnummer +31 (0)88- 303 11 00.