Samen digitaal optrekken, om bedrijven en organisaties binnen de bouwbranche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, de aanpak waarmee de gebouwde omgeving versneld gedigitaliseerd moet gaan worden. Steeds meer bouw- en installatiebedrijven werken met data en digitale systemen, maar de samenhang daartussen ontbreekt nog vaak. De systemen ‘praten’ onvoldoende met elkaar. Dat is inefficiënt en staat innovatie in de weg terwijl de opgaven van de bouwbranche fors zijn. Vanaf 2020 wordt er gestreefd naar 100 procent energie neutrale nieuwbouw, vanaf 2025 wil men tenminste 10 procent productiviteitsstijging en vanaf 2050 moet de bouwsector geheel circulair zijn. 

DigiGO biedt geen blauwdruk voor digitalisering, het is een beweging van onderop. Alle partijen in de bouwsector trekken gezamenlijk op, of ze nu opdrachtgeven, ontwerpen of uitvoeren. Vanuit deze partijen worden digitaliseringsinitiatieven aangedragen, die onder de paraplu van digiGO breed benut worden door ze aan te merken als Versnellingsprojecten. De ervaringen die in de praktijk worden opgedaan, zijn onder andere van nut voor de drie programma’s die onder digiGO vallen, waaronder DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving)’. Dit programma moet voorzien in een set van uniforme afspraken om laagdrempelig, veilig en vertrouwd data te kunnen delen binnen de bouwbranche. Door samen gebruik te maken van dezelfde data, wordt de onderlinge – digitale – samenwerking verbeterd en wordt er efficiënter én duurzamer gewerkt.

De uitdaging van DSGO

“In het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving kunnen alle ketenpartners hun data veilig, betrouwbaar en gecontroleerd aan elkaar beschikbaar stellen. Van ontwerp tot uitvoering en van productie tot logistiek en onderhoud. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de digitale ketensamenwerking in de gebouwde omgeving. Het programma is omvangrijk en moet in kort tijdsbestek leiden tot de eerste daadwerkelijke informatieuitwisseling. Dit vraagt om specifieke kennis, ervaring en competenties op het gebied van digitalisering, informatie-, project- en programma management en -ook belangrijk- om mensen die de taal van de bouwsector spreken. Contakt Consulting is een belangrijke partner in de uitvoering van het DSGO programma en helpt op een aantal sleutelposities bij de succesvolle uitvoering.”, aldus Ries Bode, Programma Directeur DSGO.

Verbinding van mens en techniek

“DigiGO en het programma DSGO representeren een grote beweging in de sector dat veel vraagt van de organisaties en de mensen die hierin werken.“ vertelt Roger Tan, voorzitter DSGO Programma Board. “Digitale samenwerking en het delen van data door de hele waardeketen heen, maakt dat vele belangrijke maatschappelijke doelen in de Gebouwde Omgeving gehaald kunnen worden. Tegelijkertijd moeten we oog houden voor een goede, blijvende, verbinding tussen de technologische ontwikkelingen en de mens. Contakt Consulting is een belangrijke partner voor het programma DSGO, en werkt ook daar omheen actief aan de adoptie ervan in projecten als Centraal Register Techniek, Digiladder (Techniek Nederland) en Digiscan (Bouwend Nederland).”

De kracht van Contakt Consulting

“Samen digitalisatietrajecten verbeteren, dat is precies waar Contakt Consulting goed in is. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat we mede aan de wieg hebben gestaan van DSGO en nog steeds een belangrijke rol spelen bij de realisatie ervan”, vertelt Ron Saraber, partner van Contakt Consulting en tevens Enterprise Architect van DSGO. “Doordat Contakt Consulting beschikt over een sterk netwerk van (zelfstandige) professionals met ervaring in de bouwsector, is zij bij uitstek geschikt om te helpen deze beweging in gang te zetten. Onze mensen zijn in staat complexe digitalisatie vraagstukken op te lossen en zijn echte verbinders. Bij alles wat we doen zoeken we naar samenwerking, waardoor het draagvlak voor veranderingen zo groot mogelijk wordt. Je vindt de mensen van Contakt daarom terug in diverse rollen binnen het programma, denk aan  projectmanager, stelselarchitect, IT-architect, modelleur of business analist.”

"Contakt Consulting is een belangrijke partner in de uitvoering van het DSGO programma en helpt op een aantal sleutelposities bij de succesvolle uitvoering.”

Werk in uitvoering

Onder DSGO zijn een aantal projectgroepen aan de slag, waaronder de projecten Ketenlandschap en Bouw- en Installatielogistiek waar twee professionals van Contakt Consulting de rol van projectmanager vervullen.

 Project Ketenlandschap | Jaco Zonneveld, projectmanager
“In de sector zijn veel standaarden, platformen en initiatieven die eenvoudiger datadelen nastreven. Maar momenteel is er onvoldoende samenhang en overzicht tussen deze zaken waardoor het voor organisaties onduidelijk is welke oplossing, welk probleem oplost,” vertelt Jaco Zonneveld, projectmanager Contakt Consulting voor het project Ketenlandschap. “Het project Ketenlandschap is noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen op welke (praktische) punten de samenwerking en de versnelling van het delen van data moet worden bevorderd en opgelost. Dit wordt onder architectuur beschreven en vastgelegd. De uitdaging zit in het vinden van de juiste combinatie tussen ervaring uit de sector en de kennis die nodig is om het onder architectuur te brengen. We zijn gelukkig al een heel eind op weg.”

Project Bouw- en Installatielogstiek | Hans Aalbers, projectmanager
“Ook maken we grote stappen met het verbeteren van de logistiek rond bouwprojecten”, vertelt Hans Aalbers, die vanuit Contakt Consulting verantwoordelijk is voor het projectmanagement van het project Bouw- en Installatielogistiek. “Het digitaal stelsel moet er heel praktisch voor gaan zorgen dat er minder ritten nodig zijn voor de toelevering van bouwmaterialen, wat de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert. We brengen momenteel in kaart waar de uitdagingen van de betrokken partijen liggen en hoe wij hen het beste kunnen helpen. Het nut van een digitaal stelsel wordt daarmee heel praktisch vertaald naar “what’s in it for them”.

Grote ambities

“Een van de grootste uitdagingen is de omvang en de snelheid waarmee we het programma DSGO uitvoeren”, vertelt Ron Saraber. “Er zijn grote ambities, maar dat gaat ook gepaard met hoge eisen aan de structuur waarin we werken. Gelukkig houden we wel van grote uitdagingen en het team waarmee we dit doen heeft een schat aan ervaring.”

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Ron Saraber +31 623 917 191 of  ron.saraber@contakt.nl