Het ministerie van BZK heeft 10 miljoen subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). DSGO is het fundament van de digitaliseringsopgave voor de gebouwde omgeving (digiGO). Als Contakt Consulting zijn we trots dat we mede vorm mogen geven aan dit programma.

‘De grote maatschappelijke opgaven voor de ontwerp-, bouw- en installatiesector te realiseren vragen om het veel slimmer benutten van data. Voor de uitwisseling van data tussen ketenpartners is een digitaal stelsel nodig. DSGO maakt het mogelijk om dat op een geavanceerde manier te doen’, zegt Ries Bode (voorzitter digiteam en kwartiermaker voor het programma DSGO).

De focus ligt initieel op het reduceren van het aantal logistieke bewegingen en daarmee op de reductie van  stikstofuitstoot. DSGO maakt deel uit van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In dit  programma werken TNO, digiGO en de topsector Logistiek gezamenlijk aan de ambitie om in 2030 onder meer 60% stikstofreductie en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren. Lees hier meer over de BZK-subsidie.

Aan de slag

Zo’n veertig vooraanstaande partijen uit de ontwerp-, bouw- en installatiesector hebben zich gecommitteerd aan een gezamenlijke digitaliseringsambitie: digiGO. Het ontwikkelen van een digitaal stelsel komt hier uit voort. Het Rijk draagt nu tien miljoen euro bij aan de ontwikkeling van DSGO. ‘Het is een compliment aan de sector dat alle geleverde inspanning tot dit resultaat heeft geleid. Er is nu én funding en een gezamenlijke ambitie en bereidheid om DSGO te realiseren. Het is echt een betekenisvolle stap voor de sector’, zegt Joseph Kuling, voorzitter van de BouwDigitaliseringsraad.

Aanpak: van, voor en door

Afgelopen vrijdag 5 november maakten Roger Tan (namens de BDR, voorzitter BIM Loket) en Ries Bode de toekenning van de subsidie bekend in dit webinar. Daarin geven ze ook een nadere toelichting op het programmaplan. ‘We gaan de komende twee jaar vol aan de slag met de realisatie. We ontwikkelen het stelsel in sprints van een half jaar en besteden veel aandacht aan het betrekken van alle partijen uit sector, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ontwikkeling en adoptie van het stelsel gaan hand in hand’ licht Ries Bode toe.

“We zijn als Contakt Consulting super trots dat we een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. We mochten aan de wieg staan van dit concept en zijn er inmiddels vijf jaar actief me bezig. Onze focus voor de komende periode ligt op de stelselarchitectuur en de adoptie in de sector.”, aldus Ron Saraber, partner bij Contakt Consulting en vanaf de start actief betrokken bij DSGO. 

Sluit aan en draag bij

Vanuit de ontwerp-, bouw- en installatiesector is een stevige bijdrage nodig in de vorm van expertise en menskracht. Iedereen die kan en wil bijdragen aan de ontwikkeling van DSGO kan dit laten weten aan een van de leden van het Digiteam of kwartiermakersteam DSGO.

Via tweemaandelijkse webinars wordt de voortgang van de realisatie toegelicht. Het eerstvolgende vindt plaats op donderdag 20 januari 2022 tussen 13.00 en 14.00 u. Twee keer per jaar vindt een werkconferentie plaats waarin iedereen die belangstellend of -hebbend is welkom is mee te denken. De eerste werkconferentie staat gepland voor woensdag 13 april 2022. Wie meer wil weten over de realisatie van DSGO kan zich aanmelden voor de DSGO nieuwsbrief.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op met Ron Saraber +31 623 917 191 of  ron.saraber@contakt.nl